Algemene Voorwaarden


artikel 1
1.1 De hierna volgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van producten en diensten uitgevoerd door Skrew Studio CommV (hierna Skrew Studio genoemd) en op de tussen Skrew Studio en de klant gesloten overeenkomsten tenzij Skrew Studio uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijking heeft aanvaard.

1.2 De algemene aankoopvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste kunnen Skrew Studio slechts binden wanneer Skrew Studio deze schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard heeft. Het akkoord van Skrew Studio kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat Skrew Studio de overeenkomst aanvaard zou hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.3 De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

artikel 2
2.1 Al de prijzen en aanbiedingen gelden enkel ten titel van inlichting, zodat zij Skrew Studio in geen geval verbinden. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Skrew Studio slechts na schriftelijke bevestiging ervan of bij begin van uitvoering.

2.2 Skrew Studio biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via de post of elektronisch.

2.3 Bij het plaatsen van een bestelling bij Skrew Studio dient de klant zichzelf te identificeren. Een elektronische bestelling, met klantidentificatie, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekend inkooporder. Skrew Studio kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant zijn overgezonden niet garanderen en kan hierdoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Skrew Studio is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens m.b.t. de bestelling, ontvangen van de klant, de correcte gegevens zijn. Skrew Studio is bijgevolg gerechtigd om aan de klant, wiens klantidentificatie gebruikt werd, te leveren, te factureren en door deze klant betaald te worden met betrekking tot de bestellingen geplaatst met zijn klantidentificatie. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Skrew Studio toegekende klantidentificatie. Wanneer in geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie Skrew Studio schade lijdt, dient de klant Skrew Studio hiervoor schadeloos te stellen.

artikel 3
3.1 De producten zijn, rekening houdend met de geldende btw-regeling, onderworpen aan de Belgische btw-tarieven.

3.2 Bij de aankoop van een abonnementsgebonden product zal het abonnement stilzwijgend worden verlengd, behoudens schriftelijke opzetting ten minste twee weken voor de vervaldag.artikel 4
4.1 Skrew Studio is enkel verantwoordelijk voor het geleverde materiaal dat Skrew Studio zelf ontwikkelt en ontwerpt. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. De verantwoordelijk van Skrew Studio door welke oorzaak en om welke reden ook, is in elk geval ten overstaan van de opdrachtgever beperkt tot de som verschuldigd voor de uitvoering van het grafisch werk.

4.2 Skrew Studio kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

artikel 5
5.1 Prijzen omvatten geen vergoeding voor aangekochte beelden of andere beschermd bronmateriaal tenzij expliciet vermeld. Dergelijke aankopen worden eerst ter goedkeuring aan de klant voorgelegd, en pas dan aan gekocht en aangerekend. Wordt er gekozen voor een betalend lettertype, dan is de aankoop hiervan een bijkomende kost waarin de klant zelfstandig optreedt. Overtredingen van auteursrecht kunnen nooit verhaald worden op Skrew Studio, en zijn steeds ten laste van de klant.

5.2 Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

artikel 6
Alle leveringstermijnen worden alleen ter informatie aan de klant meegedeeld zonder verbintenis of garantie van Skrew Studio. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afwijkingen zijn enkel mogelijk middels uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.

artikel 7
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige en duidelijke gegevens en de benodigde materialen.

artikel 8
Tenzij expliciet anders afgesproken is Skrew Studio te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, website of aankondiging of titelrol.

artikel 9
9.1 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Skrew Studio de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publicatie of promotie.

9.2 De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Skrew Studio kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

artikel 10
Goederen en intellectuele rechten blijven eigendom van Skrew Studio tot algehele betaling van de factuur. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Skrew Studio het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
artikel 11
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Skrew Studio veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Skrew Studio als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door Skrew Studio gehanteerde tarieven.

artikel 12
Skrew Studio behoudt zich het recht eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als Skrew Studio van mening is dat de aard of de definitie van de opdracht veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht. Ook in geval van vroegtijdige onderbreking van de opdracht op initiatief van de klant, worden de gepresteerde uren aangerekend.

artikel 13
Wanneer er van Skrew Studio redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de opdracht verder wordt vervuld, heeft Skrew Studio het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment – verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Skrew Studio redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Skrew Studio, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

artikel 14
14.1 Skrew Studio gebruikt de persoonlijke gegevens van de klanten uitsluitend voor klantenbeheer. Skrew Studio zal deze gegevens enkel gebruiken binnen het kader van deze overeenkomst, eventuele vervolgopdrachten en de hieraan verbonden diensten.

14.2 Als klant heb je het recht van toegang tot je persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.

artikel 15
Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Skrew Studio worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en zijn exclusief onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, België.

© SKREW STUDIO 2023